Persbericht: College positief over toekomstplan FLUOR

Amersfoort, 22 februari 2017 – Het bestuur van FLUOR heeft in het businessplan 2017 vastgelegd
hoe het poppodium in de toekomst succesvol en financieel gezond kan opereren. Het college van
burgemeester en wethouders staat positief ten opzichte van het nieuwe businessplan waarin het
bestuur van FLUOR een aanvullende, incidentele bijdrage vraagt om vanaf 2018 tot een structureel
gezonde exploitatie voor het poppodium te komen. In maart gaat het college in gesprek met de
gemeenteraad voordat een definitief besluit over het toekomstplan wordt genomen.
Het nieuwe businessplan FLUOR 2017, opgesteld door interimmanager René de Lege, concludeert
dat er volop kansen zijn om FLUOR op een gezonde manier te laten functioneren. Voorwaarde
daarvoor is een aantal verbeteringen die in dit jaar al geëffectueerd kunnen worden en waardoor het
resultaat in 2017 en 2018 sterk moet verbeteren. De belangrijkste voorgestelde verbeteringen
hebben betrekking op de versterking van de organisatie, cijfermatige beheersing door betere
controle, het verbeteren van het horecaproces en versterking van de financiële basis. Om deze
noodzakelijke verbeteringen door te voeren wordt van de gemeente een aanvullende, incidentele
subsidie van €324.500,- gevraagd.

Het college heeft zich positief getoond over het businessplan en de daarin voorgestelde maatregelen
en verbeteringen die om een aanvullende, incidentele bijdrage van de gemeente vragen.
Daaropvolgend vraagt het college de mening van de gemeenteraad door middel van een peiling.
Ook heeft FLUOR gevraagd om versterking van de financiële basis door het eigen vermogen met een
extra subsidie te vergroten tot een niveau van €120.000,-. Hierover wil het college op een later
moment besluiten, op basis van de jaarrekening van FLUOR over 2016, de ontwikkelingen in het
eigen vermogen in 2017 en de voortgang en de effecten van de uitvoering van de maatregelen.
Uit het businessplan blijkt dat FLUOR anderhalf jaar na de opening een groot cultureel succes is. Een
verdrievoudiging van de bezoekersaantallen en een verdubbeling van het aantal activiteiten zijn
daarvoor toonaangevende graadmeters. Naast de groei in het aantal bezoekers en activiteiten,
maakt het rapport ook duidelijk dat in 2016 zowel op het gebied van recettes als horeca-omzet een
stijgende lijn is ingezet. Ook het aantal verhuringen vertoont een opwaartse curve. Daarnaast ligt het
in de lijn der verwachtingen dat de positieve ontwikkelingen in het Oliemolenkwartier en De Nieuwe
Stad ook in 2017 en 2018 worden voortgezet.

Wethouder Bertien Houwing: “Een stad als Amersfoort verdient een poppodium als FLUOR dat een
aantrekkelijke en brede programmering biedt, met aandacht voor talentontwikkeling en educatie. Als
gemeente moeten we wel een zorgvuldige afweging maken waar het gaat om extra bijdragen voor
het open houden van de deuren. Met het businessplan maakt FLUOR inzichtelijk wat ze kunnen
verbeteren en aanpassen in zowel de organisatie en bedrijfsvoering als de programmering om in de
toekomst financieel gezond te blijven. Daarom hebben wij als college het voornemen uitgesproken
om een eenmalige extra bijdrage te leveren, zodat FLUOR daarna binnen de beschikbare budgetten
en subsidie door kan gaan met hun belangrijke bijdrage aan de popcultuur in Amersfoort.”
Frank Janssen, woordvoerder namens het bestuur van FLUOR, over het businessplan:
“Vanzelfsprekend is iedereen die zich inzet voor en verbonden voelt met FLUOR zeer verheugd met
het positieve oordeel van het plan door het college. Natuurlijk zijn we zeer benieuwd naar de
uitkomsten van de peiling. Dit plan biedt in de ogen van het bestuur en de directie het best denkbare
fundament voor de aanvraag van een aanvullende, incidentele maar ook noodzakelijke subsidie.
Want alleen met deze subsidie kunnen de investeringen gerealiseerd worden die de voorwaarden
vormen voor een structureel gezond FLUOR vanaf 2018. Zodat het poppodium invulling kan blijven
geven aan de programmering van populaire muziekcultuur, die door verbeelding en verbinding een
belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad Amersfoort.”

FLUOR, voorheen bekend als poppodium De Kelder en sinds de zomer 2015 gevestigd in de
voormalige Prodentfabriek aan het Oliemolenkwartier, is al ruim 25 jaar het poppodium van
Amersfoort en omstreken. FLUOR biedt popcultuur in de breedste zin van het woord. Naast de
reguliere programmering is FLUOR ook beschikbaar voor externe programmering en verhuur aan het
bedrijfsleven.